top of page

Vedtekter for Astafjord Vekst AS

Vedtatt på konstituerende generalforsamling 20.06.1984, med endringer av 06.09.1984, 06.11.1987., 09.01.2003., 17.03.2003, 26.05.2009, 07.07.2014, 03.06.2015 og 25.09.2015.

 

§  1     Selskapets navn er Astafjord Vekst AS.

 

§  2 Selskapets formål er å drive praktisk opplæring, produksjon, handel og annet tjenesteytende arbeid ved bruk av arbeidskraft rekruttert blant fysisk og psykisk funksjonshemmede og andre som ikke er i stand til å utføre arbeid på det ordinære arbeidsmarked. Gjennom arbeid søker en å sette i gang en lærings og utviklingsprosess hos den enkelte slik at han / hun i størst mulig grad når frem mot det mål å kunne utføre arbeid og heve lønn fra en arbeidsgiver. Selskapet skal også gi et forsvarlig tilbud og tilrettelegge arbeid til de som ikke er i målgruppen for ekstern formidling. Det er et overordnet mål at selskap i nært samarbeid med sine samarbeidspartnere (grunnskole, v.g. skole, NAV og eventuelle andre) skal arbeide for å gjøre den enkeltes totale livssituasjon så trygg og god som mulig i heimemiljøet.

 

§  3 Selskapets forretningskontor er i Lavangen.

 

§  4 Aksjekapitalen skal være kr. 500 000,- fordelt på 100 aksjer a kr. 5.000,- Alle aksjene er fullt innbetalt og pålydende navn. Hver aksje har 1 stemme i generalforsamlingen.

 

§  5 Ved eventuelt salg av aksjer skal de øvrige aksjonærene ha forkjøpsretten. Den/ de som måtte ønske å selge sine aksjer skal skriftlig meddele dette med opplysninger om kjøpetilbud til styrets formann, som med rekomandert brev setter de øvrige aksjonærene en frist på 14 dager til å meddele om de vil gjøre forkjøpsretten gjeldende. For at forkjøpsretten skal kunne gjøres gjeldende må kjøpesummen erlegges eller deponeres inne 4 uker. Erverv av aksjer ved overdragelse er betinget av styrets godkjennelse. Ved likvidasjon av selskapet fordeles overskudd og aktiva forholdsvis mellom selskapets aksjonærer, som stilles fritt i bruken av disse verdier.

 

§  6 Selskapets styre består av 6 medlemmer. En fra hver av eierkommunene, til sammen 4 medlemmer, en representant av de ansatte. Samt styrets leder. Alle styremedlemmer unntatt styreleder har personlige vararepresentanter. Styret velges for 2 år om gangen, med unntak av styrets leder og nestleder som velges for hvert år. Styrets leder velges av generalforsamlingen, mens nestleder velges av styret. Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er tilstede. Styrets leder avgjør ved stemmelikhet. Daglig leder er sekretær for styret. Selskapet tegnes ved daglig leder alene. I dennes fravær tegnes selskapet av styreleder og nestleder i fellesskap.

 

§  7 Innkallelse til styret skjer skriftlig med minst 8 dagers varsel. Det er styrets formann som foretar innkallelsen. Samtidig sendes melding om hvilke saker som skal behandles.

 

§  8 Ordinær generalforsamling holdes hvert år innen utgangen av mai måned. Innkallelsen skjer skriftlig med minst 14 dagers varsel. Sammen med innkallelsen eller senest 14 dager før møtet sendes dagsorden og saksdokumenter. Forslag som skal behandles på generalforsamlingen må være innsendt til styret senest 4 uker før generalforsamlingen holdes.

Det påhviler den ordinære generalforsamlingen:

1.    Fastsetting av resultatregnskapet  og balansen.

2.    Å treffe beslutning om anvendelse av eventuelt overskudd eller dekning av underskudd.

3.    Valg av styre.

4.    Valg av revisor og godkjenning av revisors godtgjørelse.

5.    For øvrig behandle og avgjøre de saker som i henhold til lov eller vedtekter hører under generalforsamlingen.

§  9 I generalforsamlingen avgjøres alle spørsmål ved alminnelig stemmeflertall hvor ikke annet er bestemt i aksjeloven.

 

§ 10 Hvis ikke annet er bestemt i disse vedtekter gjelder aksjelovens bestemmelser.

bottom of page