top of page

Astafjord Vekst AS ønsker å være en engasjert samfunnsaktør og bidra til at gode prosjekter kan realiseres i våre eierkommuner Salangen, Gratangen, Lavangen og Dyrøy. Vi ønsker derfor å legge til rette for muligheten til å inngå støtteavtaler med et utvalg av regionens mangfold av lag, klubber og foreninger innenfor hovedkategoriene idrett og kultur.  Vi setter av en årlig pott som kan benyttes til sponsorvirksomhet og sponsormidlene tildeles etter søknad. Målet med sponsorvirksomheten er at vår visjon «Trivsel, utvikling og vekst» skal gjenspeiles i de prosjekter som mottar støtte og samtidig er det ønskelig at prosjektene fremmer sosial rettferdighet. 

 

Søk om sponsormidler

Kriterier og søknad: 

 

Søknad om sponsormidler fra Astafjord Vekst AS skal inneholde følgende opplysninger: 

  • Bakgrunnsinformasjon om den/de som søker. 

  • Søknadsbeskrivelse, herunder beskrivelse av hva midlene skal brukes til og hva/ hvor mye det søkes om? 

  • Begrunnelse for hvorfor prosjektet/ organisasjonen/ foreningen bør motta støtte fra Astafjord Vekst AS. 

  • Informasjon om hvordan prosjektet/ arrangementet/organisasjonen reflekterer Astafjord Vekst AS sin visjon? 

  • Tidsperiode det søkes støtte for. 

  • Kontaktinformasjon.

 

Lag, klubber, foreninger eller prosjekter som mottar sponsormidler bør kunne profilere merkenavnet Astafjord Vekst AS enten i form av å eksponere logoen eller ved annen kommersiell omtale. Mottatte søknader vil behandles av Astafjord Vekst AS hver høst etter søknadsfristens utløp. Sponsormidler tildeles for ett år av gangen. Kontrakt for sponsoravtale inngås med aktuelle søkere med videre avklaring om profilering.

Astafjord Vekst AS ønsker ikke å tildele sponsormidler til enkeltpersoner, grupper som ikke har organisasjonstilhørighet, enkeltstående reiser/ turer eller politiske organisasjoner. Sponsormidler vil heller ikke utbetales til en privateid bankkonto.  

 

Søknadsfrist 1. september.   

Søke kan du gjøre HER

bottom of page